Zmiana numeru konta ZHW


Porozumienie dotyczące form płatności.


Cennik badań ZHW na rok 2014 r.

Laboratorium badawcze, o nazwie Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie (ZHW), wchodzi w skład Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie. Podstawą prawną działalności ZHW w Szczecinie jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) z późniejszymi zmianami.

Na czele ZHW w Szczecinie stoi Pani Kierownik ZHW lek. wet. Elżbieta Grądzka , podlegająca Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie, na którym spoczywa odpowiedzialność prawna za działanie ZHW. Zastępcą Kierownika ZHW jest Kierownik Pracowni Patologii dr lek. wet. Katarzyna Łapińska będąca Kierownikiem ds. zarządzania jakością w Pracowni Diagnostyki Włośnicy i w Terenowych Pracowaniach Diagnostyki Włośnicy. Kierownikiem ds. zarządzania jakością w ZHW w Szczecinie jest mgr inż. Sylwia Kaban-Umańska. Kierownik Pracowni Analityki Chemicznej mgr inż. Jarosław Sikora jest także Kierownikiem ds. obiektów wyposażenia w laboratorium.

Siedziba laboratorium znajduje się w Szczecinie przy ul. Ostrawickiej 2. ZHW w Szczecinie posiada NIP o numerze 852-18-09-903 oraz REGON o numerze 000093438.

Do zadań Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie w szczególności należy:

  • wykonywanie urzędowych laboratoryjnych badań rozpoznawczych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej województwa zachodniopomorskiego oraz badań zlecanych przez Inspekcję Weterynaryjną innych województw,
  • wykonywanie badań monitoringowych określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Głównego Lekarza Weterynarii,
  • świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych zlecanych przez wolnopraktykujących lekarzy weterynarii, hodowców, właścicieli zwierząt, producentów żywności, środków żywienia zwierząt oraz innych osób fizycznych i prawnych,
  • prowadzenie prac badawczych i naukowych w ramach tematów zlecanych przez Inspektorat, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz inne jednostki naukowo-badawcze lub inne osoby prawne.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie jest laboratorium, które posiada wieloletnie tradycje. Ma wykwalifikowaną kadrę kształconą pod okiem starszych, doświadczonych kolegów, szkoloną regularnie w kraju i za granicą. Utrzymuje kontakty z przodującymi placówkami naukowymi w Polsce i wieloma laboratoriami badawczymi, także spoza struktur weterynaryjnych. Obecna, druga już siedziba Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie została przekazana do użytkowania na początku lat dziewięćdziesiątych. Jest nowoczesna i funkcjonalna. Stanowi solidną bazę do spełnienia współczesnych wymogów badawczych i zapewnia możliwości rozwoju.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2004 r. (certyfikat nr AB 545). Laboratorium ma ustanowiony, wdrożony, utrzymywany i doskonalony system zarządzania jakością, zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, właściwy dla zakresu jego działalności. W laboratorium istnieje siedem pracowni tematycznych: Pracownia Analityki Chemicznej, Pracownia Higieny Środków Żywienia Zwierząt, Pracownia Patologii, Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych, Pracownia Przygotowania Podłoży i Szkła Laboratoryjnego, Pracownia Serologii i Pracownia Diagnostyki Włośnicy. Metody akredytowane w laboratorium wchodzą w zakres wszystkich pracowni.

WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI ZHW W SZCZECINIE

Laboratorium umożliwia klientom lub ich przedstawicielom taką współpracę, aby ci mogli wyjaśnić swoje życzenia oraz monitorować działania laboratorium związane z realizowanym zleceniem, przy zachowaniu poufności wobec innych klientów. Każdy klient ZHW w Szczecinie może się zapoznać z Księgą Jakości, która jest udostępniona w Punkcie Rejestracji i Przyjęcia Próbek (parter).

Laboratorium zapewnia, że pracownicy objęci systemem jakości zachowują poufność i ochronę praw własności klienta, co potwierdzają własnym podpisem w imiennej deklaracji poufności.

Zasady współpracy z klientami są określone w procedurze ogólnej PO-2 "Przegląd zleceń". W tym dokumencie określone są również osoby odpowiedzialne w poszczególnych obszarach laboratorium za współpracę z klientem. Laboratorium na prośbę klientów udziela doradztwa w sprawach związanych ze zleconymi badaniami.

Laboratorium ma ustanowioną politykę i wdrożoną procedurę PO-2 "Przegląd zleceń". Laboratorium posiada formularze zleceń: zlecenie na badanie urzędowe (Z-1/PO-2) oraz zlecenie na badanie pozaurzędowe (Z-2/PO-2), z którymi skorelowane są odpowiednie cenniki. Laboratorium podejmuje się wykonania badań na podstawie zleceń jednorazowych bądź stałych. Zlecenie stałe obowiązuje do czasu rozwiązania umowy-zlecenia przez zleceniodawcę, lub do czasu dostarczenia nowego zlecenia stałego przez zleceniodawcę.

Zleceniem jest każde pisemne lub ustne porozumienie dotyczące świadczenia klientowi usług badawczych.

Wyniki badań niezgodne z obowiązującymi normami/przepisami lub wskazujące na zagrożenie życia zwierząt i ludzi laboratorium przekazuje Inspekcji Weterynaryjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej). Sprawozdania z badań obowiązkowych (na przykład podlegających ocenie serii wyników badań) są przekazywane Inspekcji Weterynaryjnej niezależnie od uzyskanych wyników.

Informacje klientów o pracy laboratorium, na przykład telefoniczne lub zawarte w ankietach, są wykorzystywane do doskonalenia systemu zarządzania jakością, działalności w zakresie badań oraz obsługi klienta. Służą do określania potrzeb i oczekiwań klientów. Wzór ankiety stanowi załącznik do Księgi Jakości. Wszyscy pracownicy ZHW w Szczecinie zostali przez kierownictwo dokładnie pouczeni w kwestii systematycznego doskonalenia kontaktów z klientami. Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientami, aby jednoznacznie wyjaśniać i rozumieć ich oczekiwania oraz pozyskać informację zwrotne od klientów w celu doskonalenia swojego systemu zarządzania i zapewnienia klientom coraz lepszych usług badań.


Laboratorium ma ustanowioną politykę rozpatrywania skarg otrzymywanych od klientów lub innych stron. Laboratorium rozpatruje skargi skierowane do Kierownika ZHW w Szczecinie, bądź wyższej instancji - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie, złożone przez klienta laboratorium lub inną stronę (użytkownika wyników np. producenta lub Inspekcję Weterynaryjną) w trybie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego według, którego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworzšdności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Klient jest informowany o możliwości złożenia skargi na formularzach zleceń: zlecenie na badanie urzędowe (Z-1/PO-2) oraz zlecenie na badanie pozaurzędowe (Z-2/PO-2) oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Laboratorium ma miesiąc na załatwienie skargi od daty jej wpływu. Wyjątkiem są te badania urzędowe, w których tok postępowania, czas archiwizowania próbek w laboratorium i czas rozpatrywania skargi wynika z odnośnych procedur urzędowych, z którymi skarżący może się zapoznać w każdej jednostce Inspekcji Weterynaryjnej. Wyjątkiem są również badania serologiczne - laboratorium archiwizuje próbki dodatnie przez 8 tygodni. Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje składającego skargę o wynikach zakończonego postępowania wyjaśniającego. W przypadku uznania zasadności skargi Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie uzgadnia ze składającym skargę dalsze postępowanie. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone na koszt laboratorium. O sposobie postępowania w przypadku, gdy skarga została uznana za bezzasadną, klient jest informowany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Klient może również ponowić skargę z podaniem nowych okoliczności, wówczas jest ona traktowana jako nowa skarga rejestrowana w rejestrze skarg.

 
↑początek strony